Dự án dreamland city gồm 3 dự án thành phần

3 dự án thành phần thuộc Dreamland city bao gồm: Khu đô thị Long Hưng, Khu đô thị WaterFront và Khu đô thị Aqua City